Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Sejarah Pancasila, Pengertian, Fungsi Dan Tujuannya

sejarah-pancasila-pengertian-fungsi-dan-tujuan
Burung Garuda

Pengertian pancasila lengkap – Sebagai mana yang kita tahu bahwa pancasila merupakan Dasar Negara kita, Indonesia.patutnya kita sebagai warna negara Indonesia butuh mendalami lebih dalam mengenai dasar negara kita, mulai dari arti pancasila, manfaat pancasila, & tujuan pancasila. Dimana pancasila sering juga dibahas pada mata pelajaran PPKN di sekolah.

faktasantuy.com menjelaskan pancasila mempunyai lambang garuda & sekaligus di dalam lambang garuda terdapat foto bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, padi & kapas yang mencerminkan setiap arti dari 5 sila pancasila.

Nah apa pengertian pancasila secara umum? arti sila pancasila? dan apa pengertian pancasila sebagai dasar negara?

Asal Kata Pancasila

Pengertian pancasila secara terminologis berasal dari bahasa Sansekerta dari India (kasta Brahmana)yaitu penggalan kata Panca yang berarti “Lima” & Sila yang berarti “Dasar“. Berarti dengan cara harfiah kata Pancasila bisa diartikan sebagai Lima Dasar.

Sejarah Istilah Pancasila

Tak lengkap kalau tidak mengenal juga sejarah Pancasila, yaitu mulai dikenal sejak zaman kerajaan Majapahit & Sriwijaya dimana sila-sila yang terdapat di dalam Pancasila sudah diterapkan di dalam kehidupan masyarakat maupun kerajaan walau ke 5 sila itu belum dirumuskan dengan cara konkrit.

Dalam kitab Sutasoma karangan Mpu Tantular, Pancasila mempunyai arti “berbantu sendi yang lima” ataupun “pelaksanaan kesusilaan lima”.

Dalam agama Budha terdapat juga istilah Pancasila yang ditulis dalam bahasa Pali yaitu “Pancha Sila” yang artinya lima pantangan ataupun larangan. Yaitu:
  1. Tidak boleh mencuri.
  2. Tidak boleh berbohong.
  3. Tidak boleh berjiwa dengki.
  4. Tidak boleh meperbuat kekerasan.
  5. Tidak boleh minum minuman keras ataupun mengkonsumsi obat terlarang.

Pengertian Pancasila Menurut Para Ahli

Pengertian pancasila menurut para ahli:

Menurut Ir Sukarno:

Apa arti dari pancasila menurut Soekarno ialah isi jiwa Bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, pancasila bukan hanya falsafah negara, melainkan lebih luas lagi yakni falsafah Bangsa Indonesia.

Menurut Muhammad Yamin:

Pancasila berasal dari kata Panca yang artinya Lima & Sila yang artinya Sendi, Atas, Dasar ataupun peraturan tingkah laku yang bagus & penting. Berarti pancasila merupakan lima dasar yang mengandung pedoman ataupun aturan mengenai tingkah laku yang bagus & penting.

Menurut Notonegoro:

Apa itu pancasila merupakan dasar falsafah Negara Indonesia, bisa disimpulkan bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah & ideologi negara yang diinginkan bisa menjadi pandangan hidup Bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan & kesatuan serta pertahanan Bangsa & Negara Indonesia.

Fungsi Pancasila

1. Pancasila Sebagai Jiwa Bangsa Indonesia

Setiap Bangsa mempunyai jiwanya masing-masing yang disebut Volkgeish, artinya Jiwa Bangsa ataupun Jiwa Rakyat. Pancasila sebagai jiwa Bangsa Indonesia yang bertujuan supaya Indonesia masih hidup dalam jiwa Pancasila. Bangsa Indonesia lahir sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia.

2. Pancasila Sebagai Kepribadian Bangsa Indonesia

Fungsi pancasila sebagai kepribadian Bangsa Indonesia yaitu sebagai hal yang memberi corak khas bagi Bangsa & menjadi pembeda Bangsa Indonesia dengan Bangsa lain. Diwujudkan dengan tingkah laku & sikap mental, jadi ciri khas ini yang dimaksud dengan kepribadian.

3. Pancasila Sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum

Fungsi pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yaitu mengatur seluruh hukum yang berlaku di Negara Indonesia. Seluruh hukum haruslah patuh & menjadikan Pancasila sebagai sumbernya.

Artinya setiap hukum yang berlaku tidak boleh bermengenaian dengan Pancasila. Jadi setiap sila-sila yang ada di Pancasila ialah kualitas dasar, sedangkan hukum ialah kualitas instrumental ataupun penjabaran dari sila pancasila.

Sumber tertib hukum Republik Indonesia ialah pandangan hidup, impian hukum, kesadaran, & impian moral yang meliputi suasana kejiwaan serta watak Bangsa Indonesia.

Meliputi impian mengenai kemerdekaan Individu, Kemerdekaan Bangsa, Perikemanusiaan, Keadilan Sosial, & Perdamaian Nasional. Impian politik mengenai bentuk, tujuan, sifat negara.Impian moral mengenai kehidupan agama & masyarakat.

4. Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia

Fungsi pancasila sebagai pandangan hidup ataupun cara pandang ialah Bangsa Indonesia haruslah berpedoman, menjadi pancasila sebagai petunjuk kehidupan sehari-hari.

Segala bentuk impian moral Bangsa & bentuk adat haruslah berasal dari Pancasila, juga merupakan satu-kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, hal ini mempunyai tujuan demi tercapainya kesejahteraan lahir & batin.

5. Pancasila Sebagai Cita-Cita & Tujuan Bangsa Indonesia

Contohnya yang telah kita ketahui bahwa pancasila telah jelas termuat di pembukaan UUD 1945, jadi pancasila merupakan tujuan & impian Bangsa Indonesia, impian inilah yang menjadi tujuan Bangsa, menciptakan masyarakat yang adil & makmur.

6. Pancasila Menjadi Falsafah Hidup Bangsa

Fungsi pancasila sebagai falsafah hidup bangsa yaitu sebagai pemersatu Bangsa Indonesia, pancasila mengandung kualitas-kualitas kepribadian yang dipercayai paling benar, bijaksana, adil & tepat untuk Bangsa Indonesia untuk mempersatukan rakyat.

7. Pancasila Sebagai Dasar Negara Republik Indonesia

Pancasila bertujuan sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan Negara, segala sesuatu kehidupan di Indonesia, contohnya rakyat, pemerintah, & wilayah. Pancasila juga dipakai sebagai dasar mengatur penyelenggaraan Negara & kehidupan Negara sesuai dengan bunyi UUD 1945.

8. Pancasila Sebagai Falsafah Hidup Bangsa

Fungsi pancasila sebagai falsafah hidup bangsa yaitu sebagai pemersatu Bangsa Indonesia. Sebab Pancasila dianggap mempunyai kualitas yang paling bijaksana, adil, & benar yang diinginkan bisa menjadi pemersatu Bangsa.

9. Pancasila Sebagai Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia.

Pada ketika Bangsa Indonesia meperbuat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Bangsa ini belum mempunyai UUD Negara yang tertulis, untuk itu PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada tanggal 18 Agustus 1945 mengesahkan pembukaan & batang badan UUD 1945 yang merupakan berdasar dari pancasila.

PPKI merupakan badan sebagai tempat wakil-wakil rakyat di Indonesia jadi pancasila merupakan hasil perjanjian bersama rakyat, & untuk membela pancasila selamanya.

Tujuan Pancasila

Tujuan pancasila adalah:
  1. Menghendaki Bangsa yang religius yang taat terhadap Tuhan Yang Maha Esa
  2. Menjadi Bangsa yang adil dengan cara sosial ekonomi
  3. Menjadi Bangsa yang menghargai HAM (Hak Asasi Manusia)
  4. Menghendaki Bangsa yang demokratis
  5. Menghendaki menjadi Bangsa yang nasionalis yang mencintai tanah air Indonesia

Itulah arti pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, tujuan pancasila, sekaligus tujuan pancasila yang semoga menolong anda dalam menyelesaikan tugas sekolah, kuliah, maupun mungkin untuk materi debat pendidikan kewarganegaraan.

Nah jika ingin pengertian pancasila pdf atau makalah pengertian pancasila, silahkan berkomentar.

Posting Komentar untuk "Sejarah Pancasila, Pengertian, Fungsi Dan Tujuannya"