Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

8+ Pengertian Aqidah dan Penyimpangan Akidah

aqidah


Faktasantuy.comaqidah adalah. Kali ini kita akan membahas pengertian aqidah menurt sejarah, secara terminalogi, secara etimologi, menurut firqah. Baca juga:


Pengertian Akidah

1. Kata aqidah berasal dari al-‘aqdu yaitu ar-rabth (ikatan)

al-Ibraam (pengesahan), al-jazmu(penetapan), al-ihkam (penguatan), at-tamaasuk(pengokohan) at-tawatstsuq (menjadi kokoh, kuat), asy-syaddu biquwwah (pengikatan dengan kuat),  dan al-itsbaatu(penetapan). Di antaranya juga mempunyai arti al-yaqiin(keyakinan). Al-‘Aqdu (ikatan) berlawanan dengan al-hallu (penguraian, pelepasan). Yang diambil diambil dari kata: Aqadahu dan Ya’qiduhu (mengikatnya),  Aqdan (ikatan sumpah), dan ” ‘Uqdatun Nikah” (ikatan menikah). Allah Ta’ala berfirman, “Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja” (Al-Maa-idah : 89).

2. Secara Terminologi

Abu Bakar Jabir al Jazairy menyatakan bahawa Aqidah merupakan sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum (aksioma) oleh manusia berdasarkan akal, wahyu dan fitrah. Kebenaran itu ditanamkan oleh manusia di dalam hati serta diyakini kesahihan dan keberadaannya secara pasti dan ditolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran itu (Kuliah Aqidah Islam, Dr. Yunahar Ilyas, M.Ag., Lc.)

3. Secara Etimologi

Aqidah yang berawal dari kata ‘aqd yang berarti pengikatan. Aqidah berupa apa yang diyakini oleh seseorang. Aqidah merupakan perbuatan hati, yaitu kepercayaan hati dan pembenaran terhadap sesuatu.

4. Aqidah Menurut Firqah

terdapat beberapa istilah lain yang dipakai oleh firqah (sekte) iselain Ahlo Sunnah sebagai nama dari ilmu ‘aqidah, dan yang paling terkenal di antaranya adalah ilmu kalam, ilmu filsafat, ilmu tashawwuf, ilmu teologi.

5. Ilmu Kalam 

Penamaan ini terkenal seluruh kalangan aliran teologis mu-takallimin (pengagung ilmu kalam), seperti aliran Mu’tazilah, Asyaa’irah dan kelompok yang sejalan dengan mereka. Nama ini tidak boleh dipakai, sebab ilmu Kalam itu sendiri merupakan suatu hal yang baru lagi diada-adakan dan memiliki prinsip taqawwul (mengatakan sesuatu) atas Nama Allah dengan tidak dilandasi ilmu. Serta larangan tidak bolehnya nama tersebut dipakai karena bertentangan dengan metodologi ulama Salaf dalam menetapkan masalah-masalah aqidah.

6. Filsafat

filsafat merupakan istilah yang digunakan oleh para filosof dan orang yang sejalan. Ini merupakan nama yang tidak boleh dipakai dalam ‘aqidah, karena dasar filsafat itu adalah khayalan, rasionalitas, fiktif dan pandangan-pandangan khurafat tentang hal-hal yang ghaib.

7. Tashawwuf

digunakan oleh sebagian kaum Shufi, filosof, orientalis serta orang-orang yang sejalan. dan tidak boleh digunakan dalam ‘aqidah, karena merupakan pe-namaan yang baru lagi diada-adakan. Di dalamnya terkandung igauan kaum Shufi, klaim dan pengakuan khurafat mereka yang dijadikan sebagai rujukan dalam sebuah aqidah. Penamaan ini tidak dikenal pada awal Islam. Penamaan ini terkenal (ada) setelah itu atau masuk ke dalam Islam dari ajaran agama dan keyakinan selain Islam.

8. Ilaahiyyat (Teologi)

merupakan kajian ‘aqidah dengan metodologi filsafat. merupakan nama yang digunakan oleh mutakallimin, para filosof, para orientalis dan para pengikutnya. Ini juga merupakan penamaan yang salah sehingga nama ini tidak boleh digunakan, karena yang mereka maksud adalah filsafatnya kaum filosof dan penjelasan-penjelasan kaum mutakallimin tentang Allah SWT menurut persepsi mereka.


Istilah dan Pembagian dalam Aqidah

 1. Iman, berupa sesuatu yang diyakini di dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota tubuh.
 2. Tauhid, berarti mengesakan Allah (Tauhidullah).
 3. Ushuluddin, berarti pokok-pokok agama
 4. Fiqh Akbar, berarti fiqh besar. Istilah ini muncul berdasarkan pemahaman bahwa tafaqquh fiddin yang diperintahkan Allah dalam surat At-Taubah ayat 122, tidak hanya masalah fiqih, tentu dan lebih utama masalah aqidah. Dikatakah fiqh akbar, adalah untuk membedakannya dengan fiqh dalam masalah hukum.


Hal berhubungan Aqidah

 1. Al – Iman, sesuai dengan yang disebutkan dalam Al Qur’an dan hadits – hadits Nabi SAW, karena aqidah membahas rukun iman yang enam dan hal – hal yang berkaitan dengannya. Sebagaimana penyebutan al-Iman dalam sebuah hadits yang masyhur disebut dengan hadits jibril as. Dan para ulama sering menyebut istilah Aqidah dengan al Iman dalarn kitab – kitab mereka.
 2. Aqidah (Itiqaad dan ‘Aqaa’id), Para ulama juga kerap menyebut ilmu ‘Aqaa’id dan al’I’tiqaad.
 3. Tauhid, sebab pembahasannya berkisar seputar Tauhid atau pengesaan kepada Allah di dalam Rububiyyah, Uluhiyyah dan Asma’ wa Shifat. jadi, Tauhid merupakan kajian ilmu ‘Aqidah yang paling mulia dan merupakan tujuan utamanya. Maka dari itu ilmu ini disebut dengan ilmu Tauhid.
 4. As Sunnah, sebab para penganutnya mengikuti jalan yang ditemmpuh oleh Rasulullah SAW dan para Sahabat, di dalam masalah ‘aqidah. Dan istilah ini merupakan istilah masyhur (populer) pada tiga generasi pertama.
 5. Ushuluddin dan Ushuluddiyanah, Ushul yang berarti rukun – rukun Iman, rukun – rukun Islam dan masalah – masalah yang qath’i serta hal – hal yang telah menjadi kesepakatan para ulama.
 6. Al Fiqhul Akbar, merupakan nama lain Ushuluddin dan kebalikan dari al Fiqhul Ashghar, yaltu kumpulan hukum -hukum ijtihadi.
 7. Asy Syari’ah, berupa segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, dan RasulNya berupa jalan – jalan petunjuk, terutama dan yang paling pokok adalah Ushuluddin (dasar – dasar agama).


Penyimpangan Aqidah

Sebab-Sebab Penyimpangan dari Aqidah Shahihah, yaitu:Kebodohan terhadap aqidah shahihah, Ta’ashshub (fanatik), Taqlid Buta, Ghuluw (berlebihan), Ghaflah (lalai), serta Enggannya media pendidikan dan media informasi melaksanakan tugasnya 

Nah itulah artikel pengertian aqidah dan akhlak. Apabila kamu ingin bertanya mengenai contoh aqidah silakan ketik di kolom komentar dibawah. Baca juga:

Lain kali admin akan membuat artikel pengertian aqidah islam beserta dalilnya, ditunggu saja ya. Pertanyaan:
 1. aqidah adalah?
 2. akidah adalah?
 3. pengertian aqidah?
 4. aqidah artinya?
 5. dengan mempelajari akidah islam manusia akan terhindar dari?
 6. akidah akhlak?
 7. aqidah akhlak?
 8. pengertian akidah?
 9. aqidah islam memiliki landasan hukum yang kuat yakni?
 10. akidah islam?
 11. aqidah islam membimbing umatnya agar?
 12. aqidah islam?
 13. pengertian akidah islam?
 14. tujuan akidah islam?
 15. pengertian aqidah islam?
 16. contoh aqidah?
 17. jelaskan pengertian akidah islam?
 18. ruang lingkup aqidah?
 19. jelaskan pengertian aqidah?
 20. sebutkan tujuan akidah islam?
 21. pertanyaan tentang aqidah?
 22. akidah akhlak adalah?
 23. jelaskan tujuan mempelajari akidah islam?
 24. ruang lingkup aqidah islam?
 25. hubungan aqidah syariah dan akhlak?
 26. aqidah syariah dan akhlak?
 27. ilmu aqidah?
 28. aqidah akhlak adalah?
 29. pertanyaan tentang akidah?
 30. jelaskan pengertian akidah?
 31. contoh akidah?
 32. aqidah thahawiyah?
 33. tujuan mempelajari akidah islam adalah?
 34. aqidah tauhid?
 35. pengertian akidah islam adalah?
 36. aqidah tauhid adalah?
 37. aqidah islam memiliki landasan hukum yang kuat yaitu?
 38. jelaskan tujuan akidah islam?
 39. tingkatan aqidah?
 40. ilmu akidah?
 41. akidah akhlak kelas 8?
 42. pelajaran akhlak kelas 1 diniyah?
 43. pengertian aqidah syariah dan akhlak?
 44. pelajaran aqidah?
 45. akidah dan akhlak?

Posting Komentar untuk "8+ Pengertian Aqidah dan Penyimpangan Akidah"